Present and past tense

 • desu is used for present tense.
 • dewa ariamsen is negative of desu.
 • deshita is used for past tense.
 • dewa arimasen deshita is neagtive of deshiita.

  Present tense

 • I am a teacher.
  watashi wa sensei desu.
 • He is a doctor.
  kare wa isha desu.
 • She is a nurse.
  kanojo wa kangoshi desu.
 • We are friends.
  Watashitachi wa tomodachi desu.
 • They are policemen.
  karera wa keisatsukan desu.
 • You are beautiful.
  Anata wa bijin desu.

Past tense

 • I was a teacher.
  watashi wa sensei deshita.
 • He was a doctor.
  kare wa isha deshita.
 • She was a nurse.
  kanojo wa kangoshi deshita
 • We were friends.
  Watashiatchi wa tomodachi deshita
 • They were policemen.
  karera wa keisatsukan deshita.
 • You were beautiful.
  Anata wa bijin deshita.

Negative of present tense.

 • I am not a student.
  watashi wa gakusei dewa arimasen
 • He is not a soldier.
  kare wa heishi dewa arimasen

Negative of past tense

 • I was not a teacher.
  Watashi wa sensei dewa arimasendeshita.
 • She was not a teacher.
  Kanojo wa sensei dewa arimasendeshita.