Possessive nouns in Japanese

 • My____Watashino
 • His____Kareno
 • Her____Kanojono
 • Our____Watashitachino
 • Their___Karerano
 • Your___Anatano

lets study them with one example of each

 • This is my umbrella.
  kore wa watashi no kasa desu.
 • That is his newspaper.
  sore wa kare no shinbun desu.
 • that is not her waterbottle.
  sore wa kanojono suito dewaraimasen.
 • this was our car.
  kore wa watashiatchi no kuruma deshita.

Difference between kore and kono

kore and kono both are this

kore is folloed by particle wa

 • kore wa hon desu.
  This is a book.

kono is followed by noun

 • kono hon wa watashino desu.
  This book is mine.

Now come to sore and sono

sore and sono both are that
same as kore,sore is also followed by article wa

 • sore wa enpitsu desu.
  That is a pencil.

Same as kono sono is also followed by oun

 • sono enpitsu wa watashino desu.
  That pencil is mine.