6.1 Negative sentences


Desu ⇒ Dewa arimasen

 • Koko wa kouen dewa arimasen.
  Here is not park.
 • Koko wa uketsuke dewa arimasen.
  Here is not reception.
 • Soko wa jimusho dewa arimasen.
  Office is not there.
 • Soko wa Oshiro dewa arimasen.
  Castle is not there.
 • Soko wa byouin dewa arimasen.
  Hospital is not there.
 • Asoko wa chuushajou dewa arimasen.
  Overe there is not car parking.
 • Asoko wa denkiya dewa arimasen.
  Over there is not electrical appliances shop.
 • Kore wa jisho dewa arimasen.
  This is not a dictionary.
 • Kore wa kasa dewa arimasen.
  This is not an umbrella.
 • Sore wa kagi dewa arimasen.
  That is not a key.
 • Sore wa techou dewa arimasen.
  That is not a pocket diary.
 • Are wa shinbun dewa arimasen.
  That is not a newspaper.
 • Are wa pasokon dewa arimasen.
  That is not a computer.

6.3 Interrogative Sentences

Desu ⇒ Desuka?

 • Koko wa Shokudou desu ka?
  Is here canteen?
 • Koko wa kyoushitsu desu ka?
  Is here classroom?
 • Soko wa resutoran desu ka?
  Is there restaurant?
 • Soko wa eki desu ka?
  Is there station?
 • Asoko wa kaigishitsu desu ka?
  Is here conference room?
 • Asoko wa iriguchi desu ka?
  Is over there entrance?
 • Kore wa hon desu ka?
  Is this a book?
 • Kore wa no-to desu ka?
  Is this a note book?
 • Sore wa keitai desu ka?
  Is that a mobile?
 • Sore wa denwa desu ka?
  Is that a telephone?
 • Are wa tokei desu ka?
  Is that a clock?
 • Are wa udedokei desu ka?
  Is that a wrist watch?