Terakoya Japanese Language School Homepage

Archive List for Youtube Online Lesson

【8】Japanese language lesson in Hindi. Verbs

Japanese language lesson in Hindi Verbs Dictionary form Plain form Drink Nomu のむ 飲む Nomimasu のみます 飲みます Eat Taberu たべる 食べる Tabemasu たべます 食べます Do Suru する Shimasu します Write Kaku かく 書く Kakimasu かきます 書きます Listen Kiku きく 聞く Kikimasu ききます 聞きます watch Miru みる 見る Mimasu みます 見ます Study Benkyou suru べんきょう する 勉強する […]

【7.2】Japanese language lesson in Hindi. Possessive nouns

Possessive nouns in Japanese My____Watashino His____Kareno Her____Kanojono Our____Watashitachino Their___Karerano Your___Anatano lets study them with one example of each This is my umbrella. kore wa watashi no kasa desu. That is his newspaper. sore wa kare no shinbun desu. that is not her waterbottle. sore wa kanojono suito dewaraimasen. this was our car. kore wa watashiatchi […]